Dissertations

Doctoral Thesis

 1. Kirichenko M.F. Investigation of problems of stability and stabilization of motion with bounded disturbances, phys.-math. 1973
 2. Gіrko V.L. Spectral theory of random matrices, phys.-math. 1978
 3. Nakonechny O.H. Minimax estimation of functionals of solutions of partial differential equations, phys.-math. 1981
 4. Garashchenko F.G. Development of numerical methods for stability studying and their application to the optimization of dynamic beams, tech. 1984
 5. Omarov A.B. The solution of initial value problems of heat conduction in a cone, truncated by spheres, phys.-math. 1986
 6. Klimenko V.P. Principles and implementation of computersoftware systems with hardware support for high-level languages, phys.-math. 1990
 7. Molchenko L.V. Nonlinear problems of current-carrying plates and shells magnetoelasticity, phys.-math. 1990
 8. Voloshyn A.F. Schemes of successive analysis of variants in the problems of complex systems studying and design, phys.-math. 1991
 9. Husaіnov D.Ya. Construction and optimization of the dynamical systems stability characteristics, phys.-math. 1991
 10. Mіrzoahmetov F. Applied models and methods of production management, phys.-math. 1991
 11. Fomenko А.V. An approximate solution of positional optimal control problems and differential games, phys.-math. 1992
 12. Podlipenko J.K. Boundary-value problems of diffraction theory in some domains with noncompact boundaries, phys.-math. 1993
 13. Baiko І.V. Construction of mathematical models for the causal relationships in terms of incomplete data investigation, phys.-math. 1993
 14. Danilov V.Ya. Mathematical models and optimization techniques in hydroacoustics, phys.-math. 1993
 15. Jasinski V.K. Mathematical methods of stochastic systems stability investigation with a residual effect in the presence of Poisson perturbations, phys.-math. 1993
 16. Kostylyova L., phys.-math. 1994
 17. Kapustyan V.O. Optimal bounded control of singularly perturbed systems with distributed parameters, phys.-math. 1994
 18. Nosach V.V., phys.-math. 1994
 19. Chernyak S.І. Development of design and synthesis principles of algorithmic support of multichannel aviation and land-based optoelectronic systems, phys.-math. 1995
 20. Mazko O.G. Generalized Lyapunov equation and its application in problems of stability and localization of the spectrum, phys.-math. 1995
 21. Akbarov D.E. Optimization tasks for objects described by systems of nonlinear operator equations with Hammerstein type equations, phys.-math. 1998
 22. Stoyan V.A. Modeling and analysis of general solutions of problems of control and surveillance for dynamical systems with distributed constants, phys.-math. 1999
 23. Krak Iu.V. Development of optimization methods for the complex manipulation systems studying, phys.-math. 1999
 24. Lyashenko B.M. Models and numerical methods of multiparameter singular spectral problems investigation, phys.-math. 2003
 25. Pichkur V.V. Analysis and evaluation of differential inclusions by practical stability methods, phys.-math. 2006
 26. Snytyuk V.E. Evolutionary technologies of decision making under uncertainties, tech. 2009
 27. Mostovyy V.S. Models of monitoring systems of geophysical fields, phys.-math. 2012

Ph.D.

 1. Danilov V.Ya.
 2. Nevidomskiy O.I.
 3. Kharchenko I.I.
 4. Slavova T.I.
 5. Siddikov B.M.
 6. Chernyak S.G.
 7. Fedorchenko I.S.
 8. Harhun G.I.
 9. Lyashenko B.M.
 10. Uvhun L.
 11. Pubis A.P.
 12. Semeniuk J.V.
 13. Lepekha M.P.
 14. Molchenko L.V.
 15. Tsygankova L.A.
 16. Garashchenko F.G.
 17. Matvienko V.G.
 18. Klimenko V.G.
 19. Shkil N.M.
 20. Lyashko V.I.
 21. Slabospitsky O.S.
 22. Anisimova Z.P.
 23. Kowalski I.P.
 24. Kudin G.I.
 25. Krak Iu. V.
 26. Lepekha P.P.
 27. Dovbysh I.
 28. Grigorov A.V.
 29. Levoshych O.L.
 30. Sinitsyna R.
 31. Vladimirov G.I.
 32. Meredov M.
 33. Adzhubey L.T.
 34. Navrodskyy V.O.
 35. Kharchenko O.H.
 36. Tsulaya A.V.
 37. Strashnov I.V.
 38. Pantaliyenko L.A.
 39. Voloshin O.F.
 40. Barsuk V.I.
 41. Lisunkyn O.H.
 42. Armando G.
 43. Jasinski V.V.
 44. Zinko P.M.
 45. Kostylyova V.D.
 46. Tsyganok L.V.
 47. Shportyuk Z.M.
 48. Kopec V.M.
 49. Koval'ova A.M.
 50. Ivohin E.V.
 51. Yunkova O.A.
 52. Kozhametov A.K.
 53. Nechayeva I.G.
 54. Zhuikova A.G.
 55. Verchenko P.I.
 56. Yashkir O.V.
 57. Nedyeva Ts.H.
 58. Glushkova A.V.
 59. Le-Din Fung
 60. Mirzoahmedov F.M.
 61. Vinogradskaya A.V.
 62. Abduzhabarov A.
 63. Nosach V.I.
 64. Zaslavsky V.A.
 65. Dolenko G.A.
 66. Mishchenko V.V.
 67. Pozdnyakov Yu.
 68. Bondarchuk Y.V.
 69. Khusainov D.Ya.
 70. Primak M.M.
 71. Kim-Ben-Soo
 72. Girko V.L.
 73. Rusnak M.
 74. Omarov A.
 75. Shatyrko A.V.
 76. Osypchuk M.V.
 77. Ter'oshyna T.B.
 78. Bychkov O.S.
 79. Kulyan V.R.
 80. Stadnik O.I.
 81. Vazhenin O.N.
 82. Zahayetska O.
 83. Moyko V.V.
 84. Schyrba V.
 85. Tretyakov L.
 86. Al-Bain Mohammed Wali
 87. Davydov V.F.
 88. Martsenyuk V.P.
 89. Mustafiyeva R.
 90. Pavlyuchenko O.H.
 91. Kutsenko I.A.
 92. Pichkur V.V.
 93. Petrovich V. M.
 94. Bashnyakov A.M.
 95. Volkovych S.M.
 96. Franchuk O.V.
 97. Zavgorodniy Iu.V.
 98. Voitenko V.I.
 99. Kosarevska N.V.
 100. Verchenko A.P.
 101. Benditkis D.B.
 102. Volyanskiy K.Yu.
 103. Barmak A.V.
 104. Belousova N.B.
 105. Rutytska V.V.
 106. Chorneiu N.B.
 107. Kurachu D.D.
 108. Hitko I.V.
 109. Polishchuk A.A.
 110. Gritskaiy I.V.
 111. Zvaridchuk V.B.
 112. Bublik S.B.
 113. Kovarg I.V.
 114. Kuzmich E.I.
 115. Voloshchuk S.D.
 116. Chikriy K.A.
 117. Sopronuk E.F.
 118. Stelia I.O.
 119. Boiyko T.N.
 120. Antosiak P.P
 121. Novikova V.V.
 122. Linder J.N.
 123. Sasonkina M.S.
 124. Strahov E.M.
 125. Ternov А.S.
 126. Zagvazdin A.S.
 127. Kukharenko A.V.
 128. Sharkadi M.N.
 129. Korliuk A.S.
 130. Dvirnnychuk K.V.
 131. Kobzar A.Yu.
 132. Degtiar O.S .
 133. Galchina N.I.
 134. Laver V.A.
 135. Sopronuk O.L.