Taras Shevchenko National University of Kyiv|Faculty of Cybernetics
 THE CHAIR OF COMPLEX SYSTEMS MODELLING

The chair
 About
 Staff
 News
 Image Gallery
 History
 Contacts
Education
 Normative courses
 Special courses
 Term papers
 Students
 Graduate students
 Handbooks
Science
 Research
 Dissertations
Developments
 CSM Resources

Scientific work

Doctoral Thesis

1 Kirichenko M.F. Investigation of problems of stability and stabilization of motion with bounded disturbances phys.-math. 1973
2 Grko V.L. Spectral theory of random matrices phys.-math. 1978
3 Nakonechny O.H. Minimax estimation of functionals of solutions of partial differential equations phys.-math. 1981
4 Garashchenko F.G. Development of numerical methods for stability studying and their application to the optimization of dynamic beams tech. 1984
5 Omarov A.B. The solution of initial value problems of heat conduction in a cone, truncated by spheres phys.-math. 1986
6 Klimenko V.P. Principles and implementation of computersoftware systems with hardware support for high-level languages phys.-math. 1990
7 Molchenko L.V. Nonlinear problems of current-carrying plates and shells magnetoelasticity phys.-math. 1990
8 Voloshyn A.F. Schemes of successive analysis of variants in the problems of complex systems studying and design phys.-math. 1991
9 Husanov D.Ya. Construction and optimization of the dynamical systems stability characteristics phys.-math. 1991
10 Mrzoahmetov F. Applied models and methods of production management phys.-math. 1991
11 Fomenko .V. An approximate solution of positional optimal control problems and differential games phys.-math. 1992
12 Podlipenko J.K. Boundary-value problems of diffraction theory in some domains with noncompact boundaries phys.-math. 1993
13 Baiko .V. Construction of mathematical models for the causal relationships in terms of incomplete data investigation phys.-math. 1993
14 Danilov V.Ya. Mathematical models and optimization techniques in hydroacoustics phys.-math. 1993
15 Jasinski V.K. Mathematical methods of stochastic systems stability investigation with a residual effect in the presence of Poisson perturbations phys.-math. 1993
16 Kostylyova L.   phys.-math. 1994
17 Kapustyan V.O. Optimal bounded control of singularly perturbed systems with distributed parameters phys.-math. 1994
18 Nosach V.V.   phys.-math. 1994
19 Chernyak S.. Development of design and synthesis principles of algorithmic support of multichannel aviation and land-based optoelectronic systems phys.-math. 1995
20 Mazko O.G. Generalized Lyapunov equation and its application in problems of stability and localization of the spectrum phys.-math. 1995
21 Akbarov D.E. Optimization tasks for objects described by systems of nonlinear operator equations with Hammerstein type equations phys.-math. 1998
22 Stoyan V.A. Modeling and analysis of general solutions of problems of control and surveillance for dynamical systems with distributed constants phys.-math. 1999
23 Krak Iu.V. Development of optimization methods for the complex manipulation systems studying phys.-math. 1999
24 Lyashenko B.M. Models and numerical methods of multiparameter singular spectral problems investigation phys.-math. 2003
25 Pichkur V.V. Analysis and evaluation of differential inclusions by practical stability methods phys.-math. 2006
26 Snytyuk V.E. Evolutionary technologies of decision making under uncertainties tech. 2009
27 Mostovyy V.S. Models of monitoring systems of geophysical fields phys.-math. 2012

 

Ph.D.

1. Danilov V.Ya.

2. Nevidomskiy O.I.

3. Kharchenko I.I.

4. Slavova T.I.

5. Siddikov B.M.

6. Chernyak S.G.

7. Fedorchenko I.S.

8. Harhun G.I.

9. Lyashenko B.M.

10. Uvhun L.

11. Pubis A.P.

12. Semeniuk J.V.

13. Lepekha M.P.

14. Molchenko L.V.

15. Tsygankova L.A.

16. Garashchenko F.G.

17. Matvienko V.G.

18. Klimenko V.G.

19. Shkil N.M.

20. Lyashko V.I.

21. Slabospitsky O.S.

22. Anisimova Z.P.

23. Kowalski I.P.

24. Kudin G.I.

25. Krak Iu. V.

26. Lepekha P.P.

27. Dovbysh I.

28. Grigorov A.V.

29. Levoshych O.L.

30. Sinitsyna R.

31. Vladimirov G.I.

32. Meredov M.

33. Adzhubey L.T.

34. Navrodskyy V.O.

35. Kharchenko O.H.

36. Tsulaya A.V.

37. Strashnov I.V.

38. Pantaliyenko L.A.

39. Voloshin O.F.

40. Barsuk V.I.

41. Lisunkyn O.H.

42. Armando G.

43. Jasinski V.V.

44. Zinko P.M.

45. Kostylyova V.D.

46. Tsyganok L.V.

47. Shportyuk Z.M.

48. Kopec V.M.

49. Koval'ova A.M.

50. Ivohin E.V.

51. Yunkova O.A.

52. Kozhametov A.K.

53. Nechayeva I.G.

54. Zhuikova A.G.

55. Verchenko P.I.

56. Yashkir O.V.

57. Nedyeva Ts.H.

58. Glushkova A.V.

59. Le-Din Fung

60. Mirzoahmedov F.M.

61. Vinogradskaya A.V.

62. Abduzhabarov A.

63. Nosach V.I.

64. Zaslavsky V.A.

65. Dolenko G.A.

66. MishchenkoV.V.

67. Pozdnyakov Yu.

68. Bondarchuk Y.V.

69. Khusainov D.Ya.

70. Primak M.M.

71. Kim-Ben-Soo

72. Girko V.L

73. Rusnak M.

74. Omarov A.

75. Shatyrko A.V.

76. Osypchuk M.V.

77. Ter'oshyna T.B.

78. Bychkov O.S.

79. Kulyan V.R.

80. Stadnik O.I.

81. Vazhenin O.N.

82. Zahayetska O.

83. Moyko V.V.

84. Schyrba V.

85. Tretyakov L.

86. Al-Bain Mohammed Wali

87. Davydov V.F.

88. Martsenyuk V.P.

89. Mustafiyeva R.

90. Pavlyuchenko O.H.

91. Kutsenko I.A.

92. Pichkur V.V.

93. Petrovich V. M.

94. Bashnyakov A.M.

95. Volkovych S.M.

96. Franchuk O.V.

97. Zavgorodniy Iu.V.

98. Voitenko V.I.

99. Kosarevska N.V.

100. Verchenko A.P.

101. Benditkis D.B.

102. Volyanskiy K.Yu.

103. Barmak A.V.

104. Belousova N.B.

105. Rutytska V.V.

106. Chorneiu N.B. 107. Kurachu D.D.. .108. Hitko I.V.

109. Polishchuk A.A.

110. Gritskaiy I.V.

111. Zvaridchuk V.B.

112. Bublik S.B.

113. Kovarg I.V.

114. Kuzmich E.I.

115. Voloshchuk S.D.

116. Chikriy K.A.

117. Sopronuk E.F.

118. Stelia I.O.

119. Boiyko T.N.

120. Antosiak P.P.

121. Novikova V.V.

122. Linder J.N.

123 Sasonkina M.S.

124. Strahov E.M.

125.  Ternov .S.

126. Zagvazdin A.S.

127. Kukharenko A.V.

128. Sharkadi M.N.

129. Korliuk A.S.

 130. Dvirnnychuk K.V.

 131. Kobzar A.Yu.

  132. Degtiar O.S.

 133. Galchina N.I.

 134.Laver V.A.. 135.Sopronuk O.L.

 

   

Copyright © 2017 The chair of complex systems modelling.
All rights reserved.