Students

3st level

applied mathematics

1.Bondarenko Yaroslav
2.Derenyuk Anna
3.Gorbatyuk Vladyslav
4.Kolesnychenko Bogdan
5.Korobenko Daryna
6.Kovalenko Olga
7.Kukovska Elizabeth
8.Melnychenko Olga
9.Petrovych Mariia
10.Podkopayev Valeriyi
11.Ponomarenko Nykyta
12.Safyanov Maxim
13.Skutnitska Anzhela
14.Stasiv Yaroslav
15.Vu Lyena
praepostor
16.Zhuk Anton

photo

Bachelors

applied mathematics

1.Batori Aleksandr
2.Bilan Maxim
praepostor
3.Grinchenko Anna
4.Ohiichuk Artem
5.Ponomarenko Yevgeniy
6.Remnov Vladyslav
7.Sigetіi Yaroslav
8.Tsarev Mykola
9.Zghloschastiev Danylo

photo

Magisters 1st level

Magisters 2nd level