Штат

Волошин Олексій Федорович

photo

професор

доктор технічних наук, професор

ovoloshin@unicyb.kiev.ua olvoloshyn@ukr.net

Народився 2 травня 1951 року в с. Вороньків Бориспільського р-ну Київської обл. в учительській родині. В 1958 році поступив у СШ №34, м. Владивосток (за місцем військової служби батька), у 1968 р. закінчив Київську СШ №129 з золотою медаллю, у 1973 р. - факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка з відзнакою, спеціалізувався на кафедрі моделювання складних систем, де і був залишений на викладацькій роботі: 1973 – 1978 рр. – асистент; 1978 – 1983 рр. – старший викладач; 1983 – 1992 рр. – доцент; з 1992 р. – професор.

Закінчив заочно аспірантуру (науковий керівник проф. Волкович В.Л.), кандидатську дисертацію захистив у 1978 р. (Київський університет ім. Тараса Шевченка), докторську – у 1990 р. в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова (наукові консультанти – академік Міхалєвич В.С., проф. Волкович В.Л.). Звання доцента отримав у 1984 р., професора – у 1993 р. В 1981 – 1982 рр. проходив стажування у Віденському технічному університеті. Лауреат Республіканської премії ім. М. Островського для молодих вчених в галузі науки і техніки в 1984 р. В 1980 – 1985 рр. був заступником декана з наукової роботи, в 1994 – 1996 рр. – головою навчально-методичної комісії факультету, членом науково-методичної комісії Міністерства освіти з прикладної математики.

Працював на кафедрах моделювання складних систем (1973 – 1988 рр.), теорії автоматизованих систем (1988 – 1996 рр.), математичних методів еколого-економічних досліджень (1996 – 2007 рр.), з 2007 р. по даний час - на кафедрі моделювання складних систем.

Під керівництвом Волошина О.Ф. захищено 15 кандидатських дисертацій, серед його учнів доценти факультету Бондарчук Ю.В.; д.ф.-м.н Мащенко С.О.; д.ф.-м.н. Івохін Є.В., д.т.н. Кудін В.І.; професор, завідуючий кафедри Черкаського технологічного університету Снітюк В.Є.; к.ф.-м.н. викладач Ужгородського національного університету Антосяк П.П.

Волошин О.Ф. є автором (співавтором) 5 монографій, 10 навчально-методичних посібників, біля 250 друкованих праць, опублікованих, зокрема, в журналах «Доклады Академии наук СССР», «Доповіді Академії наук УРСР», «Кибернетика», «Автоматика», міжнародних журналах «Information Theories and Applications», «Information Thechnologies and Knowledge» та інших.

Область наукових інтересів: теорія прийняття рішень, методи оптимізації, математична економіка, системи підтримки прийняття рішень, експертні системи, е-освіта.

За час роботи на факультеті читав лекції, проводив практичні та лабораторні заняття з нормативних курсів „Теорія прийняття рішень”, „Математична економіка”, „Макроекономіка”, „Математичний аналіз”, „Дослідження операцій”; спеціальних курсів: „Оптимізація великих систем”, „Сучасні методи оптимізації”, „Системи підтримки прийняття рішень”, „Теоретико-ігрові моделі в економіці”, „Кооперативні ігри”.

Кандидатська дисертація „Послідовний аналіз варіантів в задачах дискретної оптимізації” (спеціальність „математична кібернетика”, фізико-математичні науки) присвячена розробці алгоритмів послідовного аналізу варіантів для задач дискретної оптимізації, докторська - „Схеми послідовного аналізу варіантів в задачах дослідження та проектування складних систем” (спеціальність „застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів в наукових дослідженнях”, технічні науки) присвячена розробці моделей та обчислювальних методів оптимізації задач дослідження та проектування складних систем, що формалізуються в класах задач математичного програмування великої розмірності, створенню алгоритмічного та програмного забезпечення, розв’язанню на їх основі прикладних задач автоматизованого проектування, керування та планування.

Проф. Волошин О.Ф. є членом спеціалізованих вчених рад в КНУ ім. Тараса Шевченка, Кібернетичному центрі ім. В.М. Глушкова НАНУ. З 2006 р. – Голова вченої ради Міжнародної асоціації користувачів та розробників інтелектуальних систем, Голова програмних та організаційних комітетів міжнародних конференцій, що проводяться під егідою Міжнародного наукового товариства «Інформаційні теорії та їх застосування», член редколегії Міжнародної книжкової серії «Information Science and Computing».

Основні публікації:

Перейти до загального списку штату кафедри