Київський університет імені Тараса Шевченка|факультет кібернетики
Кафедра МСС КАФЕДРА МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

Кафедра
» Про кафедру
» Штат
» Новини
» Фотогалерея
» Історія
» Контакти
Навчання
» Нормативні курси
» Спеціальні курси
» Курсові роботи
» Студенти
» Аспіранти, докторанти
» Посібники
Наука
» Наукова робота
» Дисертації
Розробки
» МСС ресурс

Штат кафедри

Волошин Олексій Федорович

photoпрофесор
доктор технічних наук, професор
ovoloshin@unicyb.kiev.ua olvoloshyn@ukr.net


     Народився 2 травня 1951 року в с. Вороньків Бориспільського р-ну Київської обл. в учительській родині. В 1958 році поступив у СШ №34, м. Владивосток (за місцем військової служби батька), у 1968 р. закінчив Київську СШ №129 з золотою медаллю, у 1973 р. - факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка з відзнакою, спеціалізувався на кафедрі моделювання складних систем, де і був залишений на викладацькій роботі: 1973 – 1978 рр. – асистент; 1978 – 1983 рр. – старший викладач; 1983 – 1992 рр. – доцент; з 1992 р. – професор.

      Закінчив заочно аспірантуру (науковий керівник проф. Волкович В.Л.), кандидатську дисертацію захистив у 1978 р. (Київський університет ім. Тараса Шевченка), докторську – у 1990 р. в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова (наукові консультанти – академік Міхалєвич В.С., проф. Волкович В.Л.). Звання доцента отримав у 1984 р., професора – у 1993 р. В 1981 – 1982 рр. проходив стажування у Віденському технічному університеті. Лауреат Республіканської премії ім. М. Островського для молодих вчених в галузі науки і техніки в 1984 р. В 1980 – 1985 рр. був заступником декана з наукової роботи, в 1994 – 1996 рр. – головою навчально-методичної комісії факультету, членом науково-методичної комісії Міністерства освіти з прикладної математики.

      Працював на кафедрах моделювання складних систем (1973 – 1988 рр.), теорії автоматизованих систем (1988 – 1996 рр.), математичних методів еколого-економічних досліджень  (1996 – 2007 рр.), з 2007 р. по даний час - на кафедрі моделювання складних систем.

      Під керівництвом Волошина О.Ф. захищено 15 кандидатських дисертацій, серед його учнів доценти факультету Бондарчук Ю.В.; д.ф.-м.н Мащенко С.О.; д.ф.-м.н. Івохін Є.В., д.т.н. Кудін В.І.; професор, завідуючий кафедри Черкаського технологічного університету Снітюк В.Є.;   к.ф.-м.н. викладач Ужгородського національного університету  Антосяк П.П.

Волошин О.Ф. є автором (співавтором) 5 монографій, 10 навчально-методичних посібників, біля 250 друкованих праць, опублікованих, зокрема, в журналах «Доклады Академии наук СССР», «Доповіді Академії наук УРСР», «Кибернетика», «Автоматика», міжнародних журналах «Information Theories and Applications», «Information Thechnologies and Knowledge» та інших.

Область наукових інтересів: теорія прийняття рішень, методи оптимізації, математична економіка, системи підтримки прийняття рішень, експертні системи, е-освіта.

За час роботи на факультеті читав лекції, проводив практичні та лабораторні заняття з нормативних курсів „Теорія прийняття рішень”, „Математична економіка”, „Макроекономіка”, „Математичний аналіз”, „Дослідження операцій”; спеціальних курсів: „Оптимізація великих систем”, „Сучасні методи оптимізації”, „Системи підтримки прийняття рішень”, „Теоретико-ігрові моделі в економіці”, „Кооперативні ігри”.

Кандидатська дисертація „Послідовний аналіз варіантів в задачах дискретної оптимізації” (спеціальність „математична кібернетика”, фізико-математичні науки) присвячена розробці алгоритмів послідовного аналізу варіантів для задач дискретної оптимізації, докторська - „Схеми послідовного аналізу варіантів в задачах дослідження та проектування складних систем” (спеціальність „застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів в наукових дослідженнях”, технічні науки) присвячена розробці моделей та обчислювальних методів оптимізації задач дослідження та проектування складних систем, що формалізуються в класах задач математичного програмування великої розмірності, створенню алгоритмічного та програмного забезпечення, розв’язанню на їх основі прикладних задач автоматизованого проектування, керування та планування.

Проф. Волошин О.Ф. є членом спеціалізованих вчених рад в КНУ ім. Тараса Шевченка, Кібернетичному центрі ім. В.М. Глушкова НАНУ. З 2006 р. – Голова вченої ради Міжнародної асоціації користувачів та розробників інтелектуальних систем, Голова програмних та організаційних комітетів міжнародних конференцій, що проводяться під егідою Міжнародного наукового товариства «Інформаційні теорії та їх застосування», член редколегії Міжнародної книжкової серії «Information Science and Computing».

Основні публікації:

 • Волкович В.Л., Волошин А.Ф. и др. Методы и алгоритмы автоматизированного проектирования сложных систем управления: Монография.-Киев:Наукова думка, 1984;
 • Волкович В.Л., Волошин А.Ф. и др. Методы и алгоритмы оптимизации надежности сложных систем: Монография.-Киев:Науков думка, 1993;
 • Гаращенко Ф.Г., Волошин О.Ф. та ін. Розвиток методів і технологій моделювання та оптимізації складних систем: колективна монографія.- Київ, видавництво «Сталь», 2009;
 • Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Теорія прийняття рішень: Методичні рекомендації.-Київ: ВПЦ «Київський університет», 2001;
 • Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Теорія прийняття рішень: Навчальний посібник.-Київ: ВПЦ «Київський університет», 2006; Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Моделі і методи прийняття рішень: Навчальний посібник з грифом МОН.-Київ: ВПЦ «Київський університет», 2010;
 • Волошин О.Ф., Коробова М.В., Колянова Т.В. Математична економіка. Мікроекономіка. Макроекономіка: Методичні рекомендації.- Київ:ВПЦ «Київський університет», 2011;
 • Волошин А.Ф., Кудин В.И. Последовательный анализ конечно малых возмущений линейных моделей при компьютерном моделировании // International Books Series "Information Models of Knowledge", ITHEA, Kiev, Ukraine-Sofia, Bulgaria, 2011. - P. 226 - 231.;
 • Волошин А.Ф., Кудин В.И. К построению модели "демократического капитализма" // International Journal "Information Technologies and Knowledge" - 2012, Vol.6, Number 3. - P. 240 - 249;
 • Волошин А.Ф., Лавер В.О. Обобщения принципов распределения затрат для нечетких моделей распределения". Сборник статей "Проблемы интеллектуализации компьютера" ИК имени В.М. Глушкова НАНУ. - 2012, № 1. - С. 219 - 226;
 • Voloshyn O.,Kovaliov. D. SMPR Training-metodological system for support the training courses on DECISION-MAKING THEORY // International Journal “Information Technologies  & Knowledge”, Vol. 6, N3, 2012. - Р.  240 - 249 (ISSN 1313-0455).
 • Волошин О.Ф., Коробова М.В., Колянова Т.В. Математична економіка: конспект лекцій та практичні заняття. - Київ: ВПЦ "Київський університет", 2013. - 223 с.;
 • Волошин О.Ф., Гнатієнко Г.М., Кудін В.І. Послідовний аналіз варіантів: Технології та застосування: Монографія. - Київ: Стилюс, 2013. - 304 с.
 • Voloshyn O., Kovaliov D. Educational System Support to Decision-Making Theory // Proceedings Conference "Computer Science and Information Technologies, Armenia, Yerevan, 23 - 27 September, 2013. - P. 433 - 436. (ISBN 978-5-8080-0797-0);
 • Voloshyn O., Laver V. Generalization of Distributing Method for Fuzzy Problems // International Jornal "Information Theories and Applications",  Bulgaria, 2013, Vol. 20, Number 4. - P. 303 - 310. (ISSN 1310-0513);
 • Волошин О.Ф., Лавер В.О. Аксіоматична характеризація нечітких узагальнень методів розподілу витрат // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Cер.: фіз.-мат. науки, 2014, вип. № 1. - С. 128 - 132;
 • Ковальов Д.І., Волошин О.Ф. Сервіс електронного навчання у форматі соціальної мережі // VII Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень", м. Ужгород, 29 вересня - 4 жовтня 2014. - С. 127 - 128;
 • Волошин О.Ф., Лавер В.О. Нечіткі узагальнення моделей розподілу витрат // VII Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень", м. Ужгород, 29 вересня - 4 жовтня 2014. - С. 151 - 152;
 • Волошин О.Ф., Лавер В.О. Анализ свойств нечетких обобщений методов распределения // Міжнародна конференція "Знання-Діалог-Рішення" (KDS-2014), м. Київ, Інститут кібернетики НАН України, 8 - 10 вересня 2014;
 • Волошин О., Кудін В., Кулик В. Концепція аналізу та прийняття рішень при моделюванні сталого розвитку національної економіки // Міжнародна конференція "Знання-Діалог-Рішення" (KDS-2014), м. Київ, Інститут кібернетики НАН України, 8 - 10 вересня 2014;
 • Волошин О., Мисник Б., Снитюк В. Інтелектуальна інформаційна підтримка процесів прийняття рішень керівником підприємства // Міжнародна конференція "Знання-Діалог-Рішення" (KDS-2014), м. Київ, Інститут кібернетики НАН України, 8 - 10 вересня 2014;
 • Ковальов Д.І., Волошин О.Ф. Учебно-методическая программная система поддержки учебных курсов по теории принятия решений // Праці Міжнароднародної конференції "Сучасна електронна освіта" (MeL-2014), м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 11 - 13 вересня 2014;
 • Волошин О.Ф. Состояние и перспективы высшего образования в Украине // Праці Міжнароднародної конференції "Сучасна електронна освіта" (MeL-2014), м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 11 - 13 вересня 2014;
 • Voloshyn O., Kudin V. Analysis Finitely Small Values in computer simulation // International Journal “Information Models & Analyses”,  2014, Vol. 3, № 3. - Р. 203 -214 (ISSN 1314-6416).
 • Voloshyn O., Mysnyk B., Snytyuk V. Intellectual Information Support of Branch Enterprise Executives Decision Making Processes // International Journal “Information Theories & Applications”,  2014. – Vol. 21, № 4. – P. 303 – 113 (ISSN 1310-0513).
 • Волошин О., Мисник Б., Снитюк В. Мультиагентна технологія підтримки процесів прийняття рішень керівником підприємства в умовах конкуренції // International Journal “Information Technologies & Knowledge”. – 2014. – Vol. 8, № 4. – Р. 359 – 363 (ISSN 1313-0455).
 • Волошин А.Ф., Кудин В.И.  Последовательный анализ вариантов в задачах исследования и проектирования сложных систем: Монография. - Киев: Издательско-полиграфический центр "Киевский университет", 2015. - 351 с. (ISBN 978-966-439-820-3).
 • Волошин А.Ф., Ковальов Д.И., Яковенко А.А.  О программной системе поддержки учебных курсов по теории принятия решений / II Міжнародна конференція "Інформаційні технології та взаємодії", Київ, 3 - 5 листопада 2015, тези доповідей. - С. 256 - 257.
 • Волошин О.Ф., Кудін В.І.  Про технологію послідовного аналізу варіантів в задачах дослідження та проектування / II Міжнародна конференція "Інформаційні технології та взаємодії", Київ, 3 - 5 листопада 2015, тези доповідей. - С. 196 - 197.

Перейти до загального списку штату кафедри

Copyright © 2017 Кафедра Моделювання складних систем факультету кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка.
Всі права застережено.